Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (2023)

als jijWindows 11 is geïnstalleerd, Windows 11 is al behoorlijk goed beschermd tegen aanvallen. Er zijn echter enkele instellingen die na de installatie kunnen worden gewijzigd om verschillende aanvallen te voorkomen.

Als we denken aan een aanval op een Windows 11-pc, denken we vaak aan een aanval die wordt gelanceerd door aanvallers vanaf internet. Een aanval van buitenaf is zeer waarschijnlijk.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (1)Vooral netwerkbeheerders moeten zich ervan bewust zijn dat de aanval ook van binnenuit kan komen. Een aanval vanaf een intern netwerk of domein komt zeer vaak voor, vooral voorRansomwareAanval.

Overweeg daarom de volgende wijzigingen om Windows 11 nog beter beschermd te maken tegen online en interne netwerkaanvallen.

Inhoud

Stel een complex wachtwoord in

Schakel automatisch inloggen uit

Activeer de Windows Firewall

Schakel extern bureaublad uit

Controleer op nieuwe updates

Microsoft Security Compliance Toolkit

Versleutel uw gegevens met BitLocker

Controleer app-machtigingen

Gebruikersaccountbeheer (UAC)

Schakel opslagintegriteit in

Bescherm uw pc met software

Stel een complex wachtwoord in

Wanneer u inlogtWindows 11 met wachtwoord, stel een complex wachtwoord in. gebruikKrachtige tool voor het genereren van wachtwoordenen wachtwoord wijzigen in Windows 11.

 • Open instellingen.
 • Klik op Accounts.
 • Klik vervolgens op Aanmeldingsopties.
 • Klik nu op Wachtwoord en klik op de knop Wijzigen om een ​​complex wachtwoord in te stellen.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (2)

Als u nog geen wachtwoord heeft ingesteld, stel er dan één in. De meeste mensen die een account aanmaken op Windows 11, worden automatisch aangemeld bij Windows 11.

Lees ook:Meld u aan bij Windows 11 met een pincode.

Schakel automatisch inloggen uit

Als u de enige bent die een gebruikersaccount heeft ingesteld op uw Windows 11-pc, wordt dit gebruikersaccount automatisch aangemeld. Dit is om veiligheidsredenen niet wenselijk. U kunt automatisch inloggen ook uitschakelen.

Open het Windows-register. Navigeer naar de volgende sleutel:

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device

Dubbelklik op de DevicePasswordLessBuildVersion-waarde en wijzig deze in 0. Klik op OK en sluit het Windows-register.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (3)

Klik nu met de rechtermuisknop op de Start-knop. Klik in het menu op Uitvoeren. Typ in het uitvoeringsvenster: netplwiz

Vink 'Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om deze computer te gebruiken' aan. Klik op Toepassen en vervolgens op OK. Sluit de applicatie.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (4)

Om de computer te kunnen gebruiken, moeten alle gebruikersaccounts zijn aangemeld op de Windows 11-pc. Automatisch inloggen is nu uitgeschakeld.

Activeer de Windows Firewall

ZWindows-Firewallis standaard ingeschakeld. Het wordt echter aanbevolen om te controleren of de firewall daadwerkelijk is ingeschakeld. Windows Firewall filtert alle inkomende en uitgaande verbindingen. als erspecifieke regelszijn ingesteld, worden oproepen geblokkeerd. Er worden standaardrichtlijnen gevolgd om een ​​aanval te voorkomen. Overweeg daarom om een ​​firewall in te schakelen.

Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop. Klik in het menu op Uitvoeren. Typ in het uitvoeringsvenster: firewall.cpl

Klik aan de linkerkant op Windows Defender Firewall in- of uitschakelen.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (5)

Zorg ervoor dat Windows Defender Firewall is ingeschakeld voor elk netwerktype. Als dit niet het geval is, kunt u overwegen uw firewall in te schakelen. Klik op OK om te bevestigen.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (6)

Lees ook:Blokkeer of sta toepassingen toe in Windows Firewall.

Schakel extern bureaublad uit

Extern bureaubladz ("scherm op afstand') is een functie op een Windows-pc waarmee gebruikers zich op afstand op een pc kunnen aanmelden. Remote Desktop opent enkele computerpoorten die kunnen worden misbruikt voor aanvallen. Als u geen extern bureaublad gebruikt, kunt u overwegen deze functie uit te schakelen.

 • Open instellingen.
 • Klik aan de linkerkant op Systeem.
 • Klik vervolgens op Extern bureaublad.
 • Wijzig het externe bureaublad in uitgeschakeld.
 • Klik op de bevestigingsknop om extern bureaublad op uw Windows 11-pc uit te schakelen.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (7)

Controleer op nieuwe updates

De reguliere controle op updates moet standaard worden uitgevoerd. Natuurlijk wordt Windows 11 zelf geleverd met automatische updates, maar ik raad aan om gedurende de week te controleren op nieuwe updates en deze te installeren. Dit voorkomt ‘0-day’-aanvallen en geeft u de gemoedsrust dat er nieuwe functionaliteit voor u beschikbaar is.

 • Open instellingen.
 • Klik aan de linkerkant op Windows Update.
 • Klik op Controleren op updates om de nieuwste updates te ontvangenInstalleer Windows 11-updates.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (8)

Lees ook:Installeer optionele updates of stuurprogramma's op Windows 11.

Microsoft Security Compliance Toolkit

Met deze toolkit kunnen bedrijfssysteembeheerders de door Microsoft aanbevolen kernbeveiligingsconfiguraties voor Windows en andere Microsoft-producten downloaden, analyseren, testen, bewerken en opslaan. Ze kunnen worden vergeleken met andere beveiligingsconfiguraties.

Download de Microsoft Security Compliance Toolkit

Ik raad je aan om te lezen waar het over gaat en wat je eraan kunt doen.

Versleutel uw gegevens met BitLocker

Windows 11 Professional heeft een functie genaamd BitLocker die gegevens op uw harde schijf codeert. Als de gegevens zijn gecodeerd, kunnen alleen beheerders met de sleutel deze ontsleutelen.

U kunt een partitie op uw harde schijf coderen met BitLocker. Uw computer moet aan een aantal eisen voldoen. In ieder geval dien je Windows 11 Professional te installeren. De startpagina van Windows 11 biedt geen BitLocker.

 • Welke versie van Windows heb ik?

Daarnaast moet de computer voorzien zijn van een TPM-chip.

 • Heeft mijn computer een TPM-chip?

Als uw computer geen TPM-module heeft. Dan kunt uBitLocker gebruiken zonder TPM.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (9)

Lees meer over hoe jijSchakelt BitLocker in en codeert gegevens.

Controleer app-machtigingen

In Windows 11 hebben verschillende apps toestemming nodig om bepaalde functies te gebruiken. U kunt deze machtigingen beheren. Het wordt aanbevolen om te controleren welke applicaties er gebruik van maken bij het autoriseren. Sommige apps hebben mogelijk machtigingen voor functies die u niet gebruikt. U kunt deze machtiging vervolgens intrekken.

 • Open instellingen.
 • Klik aan de linkerkant op ‘Privacy en beveiliging’.
 • Ga naar "App-machtigingen".
 • Klik op een toestemming, b.v. B. "Camera".

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (10)

Je kunt nu zien welke apps toegang hebben om camera-instellingen te beheren. U kunt deze toestemming voor elke app toestaan ​​of intrekken.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (11)

U kunt ook volledige machtigingen uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je helemaal niet wilt dat een app de camera gebruikt.

De camera is in dit geval een voorbeeld van toestemming. Onder "Applicatiemachtigingen" vindt u verschillende soorten machtigingen. Controleer ze indien nodig allemaal.

Gebruikersaccountbeheer (UAC)

Gebruikersaccount controlez"UAC"("Gebruikersaccountbeheer") is een functie van Windows 11 die gebruikers op de hoogte stelt wanneer ze toepassingen openen die wijzigingen in het systeem willen aanbrengen. Biedt de gebruiker de mogelijkheid om wijzigingen toe te staan ​​of te blokkeren. Zie het als een tussenstap bij het openen van applicaties of scripts.

Zorg ervoor dat Gebruikersaccountbeheer op het gewenste niveau staat. Er zijn verschillende niveaus van gebruikersaccountbeheer, elk met hun voor- en nadelen. Je kunt het lezen in de instellingen.

Open het Configuratiescherm. Klik vervolgens op “Systeem en beveiliging”.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (12)

Klik op Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (13)

Kies het gewenste niveau van UAC-meldingen door de schuifregelaar omhoog te slepen voor meer meldingen of omlaag voor minder meldingen. Klik op OK om het niveau te bevestigen.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (14)

Schakel opslagintegriteit in

Geheugenintegriteit in Windows 11 is een beveiligingsfunctie die voorkomt dat uw computer wordt gekaapt door onveilige stuurprogramma's die door Microsoft zijn geïdentificeerd. Als u deze functie inschakelt, beschermt u uw computer tegen verouderde of mogelijk onveilige stuurprogramma's die mogelijk onveilige toepassingen kunnen installeren.

 • Open instellingen.
 • Klik op "Privacy en beveiliging".
 • Klik op "Windows-beveiliging"
 • Klik vervolgens op “Windows-beveiliging openen”.
 • Klik in de Windows-beveiligingsinstellingen op Apparaatbeveiliging.
 • Klik in de instellingen voor Draadisolatie op Details draadisolatie.
 • Wijzig Opslagintegriteit in Aan. De computer moet opnieuw worden opgestart.

Tips om Windows 11 te beschermen tegen aanvallen (15)

Lees hier meerKernisolatie in Windows 11.

Bescherm uw pc met software

Om uw computer optimaal te beschermen tegen aanvallen, moet u de software installeren. Het zou kunnengoede antivirus, maar ook een anti-malwarepakket. Mijn ervaring is dat antimalwaresoftware beter beschermt tegen verschillende aanvallen. Bijvoorbeeld met phishing-sites en vervelende advertentienetwerken die u proberen te misleiden om malware te installeren.

Een goed anti-malwarepakket dat ook prima samenwerkt met een antiviruspakket is Malwarebytes. Ik raad aan om Malwarebytes te proberen.Lees meer over Malwarebytes.

Ik hoop dat ik je hiermee heb geholpen. Bedankt voor het lezen!

Lees ook:Maak Windows 11 sneller.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 26/09/2023

Views: 6201

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.